Algemene Voorwaarden

Versie: 13 februari 2022

Partner van Jevon Chin, hierna te noemen: “de partner”.

en

Jevon Chin, gevestigd te Dijk 41A, 6645KA te Winssen, KvK-nummer 71486399, hierna te noemen: ‘dienstverlener’.

Definities

 1. Dienstverlener: de persoon die de diensten aanbiedt, gevestigd te Winssen, KvK-nummer 71486399.
 2. Diensten: alle werkzaamheden en activiteiten die door het marketingbureau worden uitgevoerd voor de partner, zoals advertentiecampagnes opzetten en beheren, social media content creatie en strategie, zoekmachine optimalisatie (SEO), etc.
 3. Partner: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van het marketingbureau.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door dienstverlener worden aangeboden, tenzij anders overeengekomen met de partner.
 2. De partner aanvaardt de algemene voorwaarden door akkoord te gaan met de offerte van dienstverlener, dan wel door het afnemen van diensten van het marketingbureau.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen de partner en dienstverlener.
 4. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen, tenzij anders overeengekomen met de partner.
 5. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat expliciet én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Aanbod en acceptatie

 1. Dienstverlener biedt diensten aan door middel van een offerte, die opgesteld wordt op basis van de behoeften en wensen van de partner.
 2. De offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 3. De partner kan de offerte accepteren door deze schriftelijk of mondeling te bevestigen.
 4. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de partner bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen expliciet én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Dienstverlener heeft het recht om, tot drie werkdagen na aanvaarding door de partner, het aanbod te herroepen.
 6. Dienstverlener heeft het recht om alles dat bij een opdrachtbevestiging niet expliciet is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
 7. Een opdrachtbevestiging komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: dienstverlener heeft op de offerte of aanbiedingen een mondeling of schriftelijke aanvaarding van de partner ontvangen en in het geval er een eenmalig bedrag verschuldigd is, is dit bedrag ontvangen op de rekening van dienstverlener.

 

Prijs en betaling

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor dienstverlener een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% van af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener aan de partner binnen 14 dagen te laten weten waarom een hogere prijs noodzakelijk is. De partner heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 4. De partner zal de factuur van dienstverlener op juistheid controleren. Indien de partner niet binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van (rechtens) relevante redenen (deels) heeft afgewezen, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de partner op reclamatie.
 5. De partner dient te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, is de partner van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat partner aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. Blijft de partner in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de partner. Wanneer de partner in verzuim blijft, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zoals dat in werking is getreden op 1 juli 2012.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de partner zijn de vorderingen van dienstverlener op de partner onmiddellijk opeisbaar.
 9. Weigert de partner zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.
 10. Geen enkel gebruik van het product of dienst op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de partner de factuur van dienstverlener niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met dienstverlener dan ook.
 11. In geval van annulering van een opdrachtbevestiging door de partner heeft dienstverlener recht op een vergoeding ter hoogte van een percentage van het totaalbedrag van de aanvaarde offerte volgens de volgende staffel: 
 • Bij annulering na 3 werkdagen van aanvaarding van de opdracht en voor start uitvoering (eerste) werk 25% vergoeding van het totaalbedrag van de aanvaarde offerte.
 • Bij annulering binnen 36 uur voor start uitvoering (eerste) werk 40% vergoeding van het totaalbedrag van de aanvaarde offerte, 
 • Bij annulering binnen 16 uur voor start uitvoering (eerste) werk 60% vergoeding van het totaalbedrag van de aanvaarde offerte, 
 • Bij annulering binnen 8 uur voor start uitvoering (eerste) werk 80% vergoeding van het totaalbedrag van de aanvaarde offerte,
 • Het totaalbedrag van de aanvaarde offerte bestaat uit het eenmalige bedrag + de overeengekomen vergoeding voor een maand.

 

Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. dienstverlener heeft het recht de aan de partner te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de partner.

 

Informatieverstrekking

 1. De partner stelt alle informatie, middelen en toegang die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. De partner is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. De partner staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. De partner vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover de partner dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt de partner niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van de partner.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de partner dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Levering

 1. Digitale bestanden van het product of de diensten worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de partner. 
 2. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door dienstverlener vastgesteld. 
 3. Indien dienstverlener en de partner overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft dienstverlener het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen. 
 4. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd, indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van belang en waarde is. 
 5. Levering van het product of de dienst vindt plaats terstond nadat het totale factuurbedrag ter zake de opdracht door dienstverlener is ontvangen en nadat door dienstverlener is vastgesteld dat er geen sprake is van (eerdere) openstaande vorderingen op partner.

 

Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de partner en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de partner, dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.
 3. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door de partner, is dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de gemaakte kosten en het gederfde inkomen.

 

Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. dienstverlener stelt de partner hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener de partner hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de opdracht door de partner, om welke reden dan ook en gedurende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de partner en zullen door dienstverlener slechts worden uitgevoerd na het uitbrengen van een aparte offerte van meerkosten die dan door de partner schriftelijk of mondeling aanvaard is.
 5. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 7. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten vanaf de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zijn geworden.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens de partner niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de partner geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, ziekte van medewerkers, brand, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens de partner kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen of langer heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Verrekening

 1. De partner doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

 

Opschorting

 1. De partner doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Verval van de vordering

 1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 

Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan de partner bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele (imago) schade die de producten of diensten of bijbehorende content zoals titels, onderschriften, hashtags of andere uitingen kunnen aanrichten.
 7. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 8. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé de partner zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de partner, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van de partner als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

 

Vrijwaring

 1. De partner vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Klachtplicht

 1. De partner is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct, doch in ieder geval binnen zeven dagen na levering van het product of de dienst, schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 3. Dienstverlener heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor eerder afgekeurd werk te leveren.

 

Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij de partner aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat de partner de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de partner volledig en conform afspraak heeft betaald.

 

Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Het is de partner niet toegestaan om de diensten van dienstverlener te kopiëren, te reproduceren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het marketingbureau.
 4. De partner verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. de partner verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheim houden.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  4. Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.
 4. Dienstverlener verplicht zich om alle vertrouwelijke informatie die zij van de partner ontvangt geheim te houden.
 5. De partner verleent toestemming aan het marketingbureau om de vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de uitvoering van de diensten waarvoor het is verstrekt.

 

Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 3. Ieder geschil dat voortvloeit uit de rechtsbetrekking tussen de partner en dienstverlener wordt exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. dienstverlener dienstverlener